گارد کوروش

تصویر بالا مربوط به ارتش خصوصی گارد کوروش(مربوط به بازی ایریپابلیک) (نماد وسط برگرفته از پرچم هخامنشیان است)

گزارش تخلف
بعدی